• آخرین بروز رسانی : 1401/05/17

واحد تضمین کیفیت

 

واحد تضمین کیفیت سازمان انتقال خون تحت نظارت حوزه ستادی معاونت تضمین کیفیت و کنترل کیفی بر مبنای استاندارد های ملی سازمان انتقال خون ایران و در راستای سیستم مدیریت کیفیت و استانداردهای آن ،در جهت نظارت و مدیریت کلیه فرآیندهای مرتبط با طب انتقال خون از غربالگری اهداکنندگان تا مصرف بهینه فرآورده های خون در مراکز بیمارستانی فعالیت می نماید.
از جمله فعالیت های این واحد می توان به موارد زیر اشاره نمود :

- کلیه مدارک را با الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت و دستورالعمل های مرتبط تطبیق داده و تحت کنترل قرار می دهد .
- کلیه سوابق را شناسایی و به نحو مطلوب نگهداری و لیست سوابق را بررسی و تایید می نماید .
- بر استفاده از آخرین ویرایش نرم افزارهای مرتبط با سیستم کیفیت در واحدها نظارت می نماید .
- بر اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه ، مطابق با الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت نظارت      می نماید و اثر بخشی آنها را بررسی می نماید.
- در فرآیند ممیزی بر اجرای تمام الزامات استاندارد مطابق با روش اجرایی مربوطه نظارت می نماید . و گزارش های عدم انطباق ها را از ممیزان داخلی جمع آوری و بررسی می نماید و مشاهدات و عدم انطباق های ممیزی ها را جهت تعیین اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه دسته بندی می نماید .
- گزارش های ورودی جلسه بازنگری مدیریت را تهیه و به نماینده مدیریت ارایه می دهد و صورتجلسات جلسه بازنگری مدیریت و دسته بندی مصوبات جلسه را تهیه و بر خروجی های بازنگری مدیریت مطابق با الزامات مربوطه نظارت می نماید .
- بر اثر بخشی عملکرد فرآیندها نظارت می نماید .
- اقدامات صورت پذیرفته جهت رفع خدمت / محصول نامنطبق در سازمان را از نظر اثربخشی بررسی می نماید .
- بر اقدامات صورت پذیرفته در جهت تامین رضایت مشتریان و رسیدگی به شکایات ایشان نظارت می نماید.
- بر انجام دوره های آموزش مهارتی بدو ورود و بازآموزی و اثربخشی آنها نظارت می نماید .
- در صورت بروز هر گونه تغییردر سیستم (ورود مدرک یا نرم افزار جدید / بازنگری شده ،تجهیز ،کیسه خون و کیت جدید )، بر آموزش کاربران ،نظارت می نماید .
- مسئولیت کنترل پلاسما جهت ارسال پلاسما به شرکت های پالایشگر ، بازرسی سردخانه و کنترل مدارک مربوط به ارسال پلاسما را بر عهده دارد .
- بر ارائه گزارشات انحراف از واحدهای مختلف نظارت می نماید .