• آخرین بروز رسانی : 1401/05/17

شناسنامه خدمات

 

 

 
ارائه امار به مرکز مدیریت بیماری های واگیر و مرکز امار ایران

ارزیابی کیت های ویروسی HIV, HCV, HBV ارسالی از آزمایشگاه مرجع سلامت

ارزیابی لوله های آزمایشگاهی ارسالی از اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی

ارزیابی و بازرسی بانک خون بیمارستان ها

آموزش نظام مراقبت و نظارت بر مصرف خون و فرآورده ها

انجام آزمایشات HIV, HCV, HBV بر روی نمونه های ارسالی از غذا و دارو

بازرسی از مراکز پلاسمافرزیس خصوصی 

بررسی های کیسه خون ارسالی از تولیدکنندگان و شرکتها

توزیع خون و فرآورده های خونی سالم و کافی

تهیه خون نادر سازگار جهت تزریق به بیمار
 
ارائه امار به مرکز مدیریت بیماری های واگیر و مرکز امار ایران

ارزیابی کیت های ویروسی HIV, HCV, HBV ارسالی از آزمایشگاه مرجع سلامت

ارزیابی لوله های آزمایشگاهی ارسالی از اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی

ارزیابی و بازرسی بانک خون بیمارستان ها

آموزش نظام مراقبت و نظارت بر مصرف خون و فرآورده ها

انجام آزمایشات HIV, HCV, HBV بر روی نمونه های ارسالی از غذا و دارو

بازرسی از مراکز پلاسمافرزیس خصوصی 

بررسی های کیسه خون ارسالی از تولیدکنندگان و شرکتها

توزیع خون و فرآورده های خونی سالم و کافی

تهیه خون نادر سازگار جهت تزریق به بیمار